คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


0 หน้าหลักของคณะ

0
รู้จักคณะสถาปัตยฯ

0 หลักสูตรที่เปิดสอน

0 บุคลากรภายในคณะ
   - สำนักงานคณบดี

   - ฝ่ายบริหารและวางแผน

   - ฝ่ายวิชาการและวิจัย

   - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0 ข่าว - กิจกรรมภายในคณะ

   - ข่าวกิจกรรมคณะ

   - ข่าวผลงานนักศึกษา

0 ประกันคุณภาพ

0 ผลงานวิจัยของบุคลากร

0 กระคานสนทนา

0 แผนที่ - ติดต่อสอบถาม0 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
   2553


0 ข่าวประกาศนักศึกษา
1
0 ข่าวประกาศ อาจารย์และ
  เจ้าหน้าที่


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  นักศึกษา


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่     0  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ใช้ในการก่อผนัง เพื่อการอนุรักษ์
          การใช้พลังงานภายในอาคาร
(อ.ชานนท์, อ.เกียรติพงษ์, อ.มยุรี, อ.ยุวดี)
     0  การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(อ.มยุรี, อ.ยุวดี, อ.มัณฑนา, อ.ทินวงษ์)
     0  การพัฒนาเครื่องเสริมทักษะการเรียนพยัญชนะเบรลล์ไทย (อ.ประชา, อ.ทินวงษ์, อ.นพพร)
     0  การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อ่างล้างจาน ( อ.คมเขต )
     0  การศึกษาความต้องการใช้พื้นที่ภายในอาคาร และการออกแบบภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
           เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(อ.คมเขต, อ.สุนันท์)
     0  การศึกษาจิตวิทยาสีที่มีผลต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง เพื่อนำมาใช้
           ในการออกแบบ
(อ.ประชา, อ.กิ่งกาญจน์, อ.ทินวงษ์, อ.นพพร)


0 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
0 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0 คณะบริหารธุรกิจ
0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 คณะศิลปศาสตร์
0 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ
   การออกแบบแฟชั่น

0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
   การออกแบบ0 สำนักงานอธิการบดี
0 สำนักส่งเสริมวิชาการ
    และงานทะเบียน

0 สำนักวิทยบริการ ฯ
0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 สำนักงานตรวจสอบภายใน
0 กองบริหารงานบุคคล
0 กองพัฒนานักศึกษา
0 กองศิลปวัฒนธรรม
0 กองวิเทศสัมพันธ์
0 คลินิกเทคโนโลยี
0 ศูนย์บ่งเพาะธุรกิจ (UBI)
 
Visitor No
1