ประมวลภาพโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่งบ้าน
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่องานหัตถกรรมพื้นบ้าน

        คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทของตกแต่งบ้าน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่องานหัตถกรรมพื้นบ้าน" ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดุหันสามัคคี ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
       โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตอบรับคำเชิญโดยการส่งวิทยากร ไปให้ความรู้ โดย
มีรายชื่อ วิทยากรดังนี้
              1. นางสาวยุวดี             พรธาราพงศ์
              2. นางสาวธีญญธร      อินทร์ท่าฉาง
              3. นางสาวมยุรี             เรื่องสมบัติ
              4. นางสาวมัณฑนา      ทองสุพล