ภาพงานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2553  ณ อาคารเอนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
        โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ และอธิการบดี รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ