โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
( วันที่ 14 กรกฏาคม 2553)

        ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านระบบคุณภาพแก่บุคลากรภายใน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเป็นระบบเกิดมาตรฐานที่ดี และเพิ่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม รวม 2 วัน คือวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2553
เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
       โดยวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ใน วันที่ 14 กรกฏาคม 2553 คือ
              1. ดร.อนันต์     เตียวต๋อย