โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์ตลาดชุมชน
ณ. บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรม
วิชาชีพปฏิบัติด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ชุมชน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2553 ณ.บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี