ประมวลภาพบรรยากาศโครงการยาบศรีสู่ขวัญ
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่พบน้อง

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่พบน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงออก
ถึงความกัญญกตเวทีต่อครู - อาจารย์  ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องภายในคณะฯ  เพื่อให้เกิดความ
ปรองดองในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553