ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
(ย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2553

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยบรรยากาศ
ภายในงานปฐมนิเทศเป็นการที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ของทางคณะ มาแนะนำสิ่งต่าง ๆ ให้นึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูล ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นการ
แนะนำ ผลงานของทางคณะที่ผ่านมา