ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553

        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นที่ 1 ที่เข้าใหม่ในปีการ
ศึกษา 2553 เพื่อเป็นการให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกัน และเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในคณะ และต่างคณะกัน
        โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ได้จัดขึ้น ณ. ค่ายเสือป่าแคมป์  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษาคม 2553
ที่ผ่านมา