ประมวลภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2553

        ผู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ  เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างภาวะการเป็นผู้นำ เสริมความรู้เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาของคณะฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีอาจารย์คอยควบคุมดูแล
นักศึกษาตลอดระยะเวลา 3 วัน กิจกรรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และมีความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีการแสดงความคิดเห็น และรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2553  ณ ค่ายบุระฉัตร จังหวัดราชบุรี