ประมวลภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในการศึกษาความรู้จากภายนอก

        ผู้ช่วยศาสตราจารยรัมภา สุวรรพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร นำบุคลากรในคณะศึกษาดูงาน ในโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาความรู้จากภายนอก ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2553 ณ. คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิจัยวัฒนธรรม
และศิลปะ, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรเชิงนิเวศวิทยา จ.ตราด