ประมวลภาพบรรยากาศ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ปี 2553

0 หลักสูตรที่ 3 การออกแบบฉลากและสร้างตราสินค้าด้วยโปรแกรม Adobe lllustrator CS4