ประมวลภาพบรรยากาศ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ปี 2553

0 หลักสูตรที่ 2 การออกแบบและสร้างชั้นวางจากแผ่นไม้อัด