ประมวลภาพบรรยากาศ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ปี 2553

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา  สุวรรณพฤกษณ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพเมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2553 ซึ่งทางคณะได้จัดเตรียมหลักสูตรในการสอนไว้จำนวน 3 หลักสูตร โดยทำการอบรม จำนวน 2 วัน โดยสามารถเข้าชม
ภาพบรรยากาศโดยแยกเป็นแต่ละหลักสูตรได้จากลิงค์แต่ละวิชา

                  0 หลักสูตรที่ 1 การออกแบบและตกแต่งกระถางใบสวย

                  0 หลักสูตรที่ 2 การออกแบบและสร้างชั้นวางจากแผ่นไม้อัด

                  0 หลักสูตรที่ 3 การออกแบบฉลากและสร้างตราสินค้าด้วยโปรแกรม Adobe lllustrator CS4