ประมวลภาพบรรยากาศ
โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   ได้ทำการจัดโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้
บุคลากร นักศึกษา และชุมชนเป็นชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ศึกษา
ดูงาน จำนวน 4 สถานที่ คือ
                 1.  หมู่บ้านไทยทรงดำ  จังหวัดเพชรบุรี
                 2.  อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี
                 3.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี
                 4.  พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม
โดยโครงการจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา