ประมวลภาพบรรยากาศ
การตรวจประเมิน คุณภาพ ระดับ สมศ. รอบสามโครงการนำร่อง

        ผู้ช่วยศาสตราจารยรัมภา สุวรรพฤกษ์ คณบดี์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับ สมศ. คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี  เปรมชัยสวัสดิ์ และรองศาสตาจารย์จันทนี  เพชรนนท์ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี (ปีการศึกษา 2549-2551) กลุ่ม
ค.2 ทั้ง 6 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 บรรยากาศเป็นด้วยความอบอุ่นได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างกัลยานมิตร