ประมวลภาพบรรยากาศ
โครงการคนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำการจัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยทางคณะได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ คือ

               1. พระอาจารย์เผด็จ  ติสโร
               2. ผศ.ธานี  คงเพ็ชร