คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


0 หน้าหลักของคณะ

0
รู้จักคณะสถาปัตยฯ

0 หลักสูตรที่เปิดสอน

0 บุคลากรภายในคณะ
   - สำนักงานคณบดี

   - ฝ่ายบริหารและวางแผน

   - ฝ่ายวิชาการและวิจัย

   - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0 ข่าว - กิจกรรมภายในคณะ

   - ข่าวกิจกรรมคณะ

   - ข่าวผลงานนักศึกษา

0 ประกันคุณภาพ

0 ผลงานวิจัยของบุคลากร

0 กระคานสนทนา

0 แผนที่ - ติดต่อสอบถาม0 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
   2553


0 ข่าวประกาศนักศึกษา
1
0 ข่าวประกาศ อาจารย์และ
  เจ้าหน้าที่


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  นักศึกษา


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่


ข่าวกิจกรรมคณะ
 ประมวลภาพงานนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ราชมงคลพระนครครั้งที่ 1
  ... อ่านต่อ 0
 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล วันนที่ 14 ก.ค 2553 ... อ่านต่อ 0
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์ตลาดชุมชน ณ บ้านวังเขมร
 จ.กาญจนบุรี ... อ่านต่อ
 ประมวลโครงการบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่พบน้อง ปีการศึกษา 2553
  ... อ่านต่อ
 ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553" ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
 ออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2553" ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ "โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2553" ... อ่านต่อ
  ภาพบรรยากาศ "โครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
  ในการศึกษาความรู้จากภายนอก " ระหว่าง 27 - 30 เมษายน 2553 ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อสร้างรายได้
 ให้แก่ชุมชน"   ปีงบประมาณ 2553" ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ "การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ สมศ. รอบ 3 โครงการนำร่อง
  ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ โครงการชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม ปี 2553 ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553 ที่เมืองทองธานี  ... อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553
 ... อ่านต่อ
 
 
หน้า (1),(2)


0 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
0 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0 คณะบริหารธุรกิจ
0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 คณะศิลปศาสตร์
0 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ
   การออกแบบแฟชั่น

0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
   การออกแบบ0 สำนักงานอธิการบดี
0 สำนักส่งเสริมวิชาการ
    และงานทะเบียน

0 สำนักวิทยบริการ ฯ
0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 สำนักงานตรวจสอบภายใน
0 กองบริหารงานบุคคล
0 กองพัฒนานักศึกษา
0 กองศิลปวัฒนธรรม
0 กองวิเทศสัมพันธ์
0 คลินิกเทคโนโลยี
0 ศูนย์บ่งเพาะธุรกิจ (UBI)
 
Visitor No
1