คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


0 หน้าหลักของคณะ

0
รู้จักคณะสถาปัตยฯ

0 หลักสูตรที่เปิดสอน

0 บุคลากรภายในคณะ

   - สำนักงานคณบดี

   - ฝ่ายบริหารและวางแผน

   - ฝ่ายวิชาการและวิจัย

   - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0 ข่าว - กิจกรรมภายในคณะ

   - ข่าวกิจกรรมคณะ

   - ข่าวผลงานนักศึกษา

0 ประกันคุณภาพ

0 ผลงานวิจัยของบุคลากร

0 กระคานสนทนา

0 แผนที่ - ติดต่อสอบถาม0 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
   2553


0 ข่าวประกาศนักศึกษา
1
0 ข่าวประกาศ อาจารย์และ
  เจ้าหน้าที่


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  นักศึกษา


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

บุคลากรสายผู้สอน


อาจารย์ ประชา พิจักขณา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


อาจารย์ มยุรี เรืองสมบัติอาจารย์ มัณฑนา ทองสุพล


อาจารย์ เอกพงศ์ อินเกื้อ
บุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
1

น.ส. จิราวรรณ เอี่ยมสะอาด
1

น.ส. นุชจรี ลิ้มศรี


น.ส. นพรัตน์ คำอินทร์
1

น.ส. สร้อยสุดา แสงจันทร์


นาง รัตนาภรณ์ อากรนิธิ์


น.ส. ภันทิลา อาจคงหาญ
บุคลากรสายสนับสนุน (คนงาน / ลูกจ้างประจำ)
1

นาย ปฎิพล พิกุลทอง
1

นาย สมศักดิ์ ปั้นช้าง
1

นาย เจือ วังวงศ์
1

นาย อรรถพล ไชยศรี
1

นาย บุญชอบ เอี่ยมพ่อค้า
1

นาย ประหยัด ลาคแลน

 
 
 


0 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
0 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0 คณะบริหารธุรกิจ
0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 คณะศิลปศาสตร์
0 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ
   การออกแบบแฟชั่น

0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
   การออกแบบ0 สำนักงานอธิการบดี
0 สำนักส่งเสริมวิชาการ
    และงานทะเบียน

0 สำนักวิทยบริการ ฯ
0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 สำนักงานตรวจสอบภายใน
0 กองบริหารงานบุคคล
0 กองพัฒนานักศึกษา
0 กองศิลปวัฒนธรรม
0 กองวิเทศสัมพันธ์
0 คลินิกเทคโนโลยี
0 ศูนย์บ่งเพาะธุรกิจ (UBI)
 
Visitor No
1