คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


0 หน้าหลักของคณะ

0
รู้จักคณะสถาปัตยฯ

0 หลักสูตรที่เปิดสอน

0 บุคลากรภายในคณะ
   - สำนักงานคณบดี

   - ฝ่ายบริหารและวางแผน

   - ฝ่ายวิชาการและวิจัย

   - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0 ข่าว - กิจกรรมภายในคณะ

   - ข่าวกิจกรรมคณะ

   - ข่าวผลงานนักศึกษา

0 ประกันคุณภาพ

0 ผลงานวิจัยของบุคลากร

0 กระคานสนทนา

0 แผนที่ - ติดต่อสอบถาม0 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
   2553


0 ข่าวประกาศนักศึกษา
1
0 ข่าวประกาศ อาจารย์และ
  เจ้าหน้าที่


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  นักศึกษา


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 0 สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีการศึกษา 2550
 0 สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีการศึกษา 2551
 0 สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีการศึกษา 2552
 0 สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีการศึกษา 2553
 0 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2550
 0 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2551
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
             ปีการศึกษา 2551

0 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2552
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
             ปีการศึกษา 2552

          - แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงข้อเสนอแนะ
          - แนวทางประเมินตนเองในการปฎิบัติการแก้ไขจากข้อเสนอแนะ

สรุปผลการตรวจคุณภาพการศึกษา
         0 ปีการศึกษา 2550
         0 ปีการศึกษา 2551
พัฒนาการระดับคะแนนคุณภาพทางการศึกษาจากผลตรวจประเมินการรายงานตนเอง (SAR)

ศูนย์จัดการความรู้ (KM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การจัดความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2552

สารคดีวิทยุ งานประกันคุณภาพ


0 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
0 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0 คณะบริหารธุรกิจ
0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 คณะศิลปศาสตร์
0 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ
   การออกแบบแฟชั่น

0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
   การออกแบบ0 สำนักงานอธิการบดี
0 สำนักส่งเสริมวิชาการ
    และงานทะเบียน

0 สำนักวิทยบริการ ฯ
0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 สำนักงานตรวจสอบภายใน
0 กองบริหารงานบุคคล
0 กองพัฒนานักศึกษา
0 กองศิลปวัฒนธรรม
0 กองวิเทศสัมพันธ์
0 คลินิกเทคโนโลยี
0 ศูนย์บ่งเพาะธุรกิจ (UBI)
 
Visitor No
1