ประมวลภาพบรรยากาศ
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2553
ภายในงานมีพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย และ
บุคลากรดีเด่นประเภทต่าง ๆ ซึ่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น และอาจารย์ประชา พิจักขณา
ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น และรางวัลข้าราชการดีเด่น รวมถึงนายวิชัย สีหาพรหม นายนิวัฒน์ เพ็ญโฉม ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น
นอกจากนี้ คณะฯ ร่วมออกซุ้มอาหาร เต้าฮู้ทอดสูตรโบราณ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2553 ณ หอประชุม D-HALL (เทเวศร์)