นักศึกษา สถาปัตฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงการ RD Camp Season 3 : The Reality

         นายชายธวัช ชิงนวรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงการ RD  Camp Season 3 : The Reality จัดโดยกรมสรรพากร ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสรรพากร ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการสื่อสาร การให้บริการ การวางแผนทางการตลาด
จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ นายชวน หลีกภัย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายโชค บูลกุล นายเกียงไกร กาญจนะโภคิน เป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานทางการตลาด "IMC Strategy Contest" ให้กับกรมสรรพากร เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพยนต์โฆษณาความยาว 30 วินาที โดย
มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร