รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย
การประกวดออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
โครงการ DMS UV 2009 DESIGN CONTEST

            นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดการอกกแบบ
รูปลักษณ์ภายนอกเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ในโครงการ DMS UV 2009 DESIGN CONTEST จัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวง -
สาธารณสุข โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ คือ ทีมของ นายธีรพัฒน์ จี้อาทิตย์ และนางสาววรางคณา กรเลิศวานิช ได้รับทึนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วย
รางวัลเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมของนายสุทธาวรรธน์ จงศิริวัฒนกุล และนายสุกฤษฎิ์ ธนวิศาล ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วย
รางวัลเกียรติยศ และทีมที่ได้รางวัลชมเชยอีก 3 ทีม รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ประกาศผลการประกวดเมื่อ วันที่  22  ธันวาคม  2552
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร