ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงานนิทรรศการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปี 2552

        คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา ณ. โรงภาพยนต์ เมเจอร์
ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ซึ่งงานแสดงผลงาน ได้จัดแสดงระหว่าวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 - 21.30 น.