ประมวลภาพบรรยากาศ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553 โดยคณะ ฯ มีผลงานวิจัย ส่งเข้าร่วม
จัดงาน รวม 4 เรื่อง คือ
                 1. การพัฒนาเครื่องเสริมทักษะการเรียนพยัชนะเบรลล์ไทย โดย อ.ประชา พิจักขณา และคณะ
                 2. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้างเำพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                    โดย อ.มยุรี เรื่องสมบัติ และคณะ

                 3. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร
                     โดย อ.ชานนท์ ตันประวัติ และคณะ
                 4. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อ่างล้างจาน โดย อ.คมเขต เพชรรัตน์ และคณะ