::::::ยินดีต้อนรับ::::::
 + หน้าแรก
 + บทความ - งานวิจัย
 + ข่าวประชาสัมพันธ์
 + ภาพกิจกรรม
 + กระดานข่าวคณะ
 + ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ
 + บุคลากรภายในคณะ
 + ติดต่อคณะ

 + ฝ่ายวิชาการและวิจัย
 + ฝ่ายบริหารและวางแผน
 + ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 + การประเมินผล ก.พ.ร.มทรพ.
 + รายงานประจำปี2548 มทรพ.

 + การประกันคุณภาพ [ QA ]
 + การจัดการความรู้ [ KM ]

ระบบบริการออนไลน์
 + ระบบบริการอีเมล์
 + ระบบบริการการศึกษา
 + ระบบบริการข้อมูล
 + ระบบบริการห้องสมุด

ฐานข้อมูลวิจัย
 + ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
 + หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษา
 + สหกิจศึกษา
 + กองทุนเงินให้กู้ยืม ฯ
 + ระบบการเงินเพื่อการศึกษา


รับรู้ข่าวสาร Online

เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐ
คม ชัด ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
บ้านเมือง
The Nation
สยามสปอร์ต
ดูทีวี Online

 

เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
+ เป้าประสงค์ของคณะ
+ ยุทธศาสตร์ของคณะ
+ สัญลักษณ์คณะ
+ สีประจำคณะ

+ แผนที่ตั้งคณะ

 

 
     
 

 
       
 
ขอสงวนลิขสิทธิ์โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 ..
โทรศัพท์ : 0-2282-8531-2 , 0-2281-0545 ต่อ 401,603 แฟกซ์ : 0-2282-4490