คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


0 หน้าหลักของคณะ

0
รู้จักคณะสถาปัตยฯ

0 หลักสูตรที่เปิดสอน

0 บุคลากรภายในคณะ

   - สำนักงานคณบดี
   - ฝ่ายบริหารและวางแผน

   - ฝ่ายวิชาการและวิจัย

   - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0 ข่าว - กิจกรรมภายในคณะ

   - ข่าวกิจกรรมคณะ 0

   - ข่าวผลงานนักศึกษา

0 ประกันคุณภาพ

0 ผลงานวิจัยของบุคลากร

0 กระคานสนทนา
0 ตรา มทร.พระนคร(สี)

0 โลโก้คณะสถาปัตยฯ (สี-ขาวดำ)

0 แผนที่ - ติดต่อสอบถาม0 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
   2553 (ปรับปรุง)


0 ข่าวประกาศนักศึกษา
1
0 ข่าวประกาศ อาจารย์และ
  เจ้าหน้าที่


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  นักศึกษา


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่


... สามารถเยี่ยมชมเวปใหม่ของทางคณะได้แล้ววันนี้ ที่
http://pdesign.arch.rmutp.ac.th ...

ประกาศการแต่งกายของบัณฑิต

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะ การฝึกซ้อมย่อยรวม และการฝึกซ้อมใหญ่ (แก้ไขล่าสุด)
.... ระบบภาวะการมีงานทำ .....

ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2554 (ปรับปรุงล่าสุด)
สมัครคัดเลือกพนังงานมหาวิทยาลัย

0
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    พนังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่ 4/2553 จำนวน 1 อัตรา .... อ่านประกาศ
 
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
 
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 
ข่าวประกาศนักศึกษา

0 ทำเนียบสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2552 ... เอกสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0 กำหนดการกิจกรรม " ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 " ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    และการออกแบบ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ... อ่านกำหนดการ

0 กำหนดการโครงการ " ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ " ครั้งที่ 4 ... อ่านกำหนดการ
ประมวลภาพข่าวกิจกรรมและผลงานนักศึกษา

0 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทของตกแต่งบ้าน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่องาน
    หัตถกรรมพื้นบ้าน
... อ่านต่อ 0

0 ประมวลภาพงานนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ราชมงคลพระนครครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ 0

0 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล วันนที่ 14 ก.ค 2553 ... อ่านต่อ 0

0 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์ตลาดชุมชน ณ บ้านวังเขมร จ.กาญจนบุรี ... อ่านต่อ 0

0 ประมวลโครงการบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่พบน้อง ปีการศึกษา 2553 ... อ่านต่อ

0 ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553" ... อ่านต่อ

0 ภาพบรรยากาศ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ประจำ
    ปีการศึกษา 2553" ... อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการของ มทร.พระนคร
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
0 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0 คณะบริหารธุรกิจ
0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 คณะศิลปศาสตร์
0 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ
    การออกแบบแฟชั่น

0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
    การออกแบบ0 สำนักงานอธิการบดี
0 สำนักส่งเสริมวิชาการ
    และงานทะเบียน

0 สำนักวิทยบริการ ฯ
0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 สำนักงานตรวจสอบภายใน
0 กองบริหารงานบุคคล
0 กองพัฒนานักศึกษา
0 กองศิลปวัฒนธรรม
0 กองวิเทศสัมพันธ์
0 คลินิกเทคโนโลยี
0 ศูนย์บ่งเพาะธุรกิจ (UBI)
 
Visitor No
1
free web counter