Header image  
Student Affairs  
line decor
  
line decor
 

 

 


 
 
 


 
 
วิสัยทัศน์
“สร้างนักศึกษาสุขภาพดี ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม”
 
 

พันธกิจ

  1. สร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา
  3. พัฒนาระบบสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ให้เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติกิจการนักศึกษาภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ
  4. พัฒนาวินัยของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และสังคม
  5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง อาจารย์ และนักศึกษา โดยจัดตั้ง “กลุ่มอาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ปกครองสัมพันธ์” นำไปสู่การตั้ง “สมาคมอาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง” ในอนาคต
 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ขอรณงค์ให้ นศ. แต่งกายถูกระเบียบ มีจิตอาสา ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ถึงบัณฑิตใหม่่ที่สำเร็จการศึกษา 2550 ทุกคน
ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ทุกคน 2 เรื่อง คือ 1) ให้บัณฑิตprintแบบสำรวจผู้บังคับบัญชา /นายจ้าง เรื่องความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงานของ บัณฑิต (เอกสารที่ 1) 2) ให้บัณฑิตกรอกแบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำที่ http://www.job.mua.go.th

ประกาศกองทุน
ฝ่ายกิจการ นศ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกให้สามารถ กู้ยืมเงิน กยศ. ในปีการศึกษา 2551 ได้แล้วที่ หรือติดต่อ อ.ชานนท์ ตันประวัติ ด่วน!

ประกาศวิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร
นศ. ท่านใดต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2551 ให้ติดต่อ อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ด่วน!

ข้อมูลหอพัก
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รวบรวมข้อมูลหอพัก สำหรับนักศึกษา ติดต่อโดยตรงที่หอพัก (อ่านต่อ)