คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


0 หน้าหลักของคณะ

0
รู้จักคณะสถาปัตยฯ

0 หลักสูตรที่เปิดสอน

0 บุคลากรภายในคณะ

   - สำนักงานคณบดี

   - ฝ่ายบริหารและวางแผน

   - ฝ่ายวิชาการและวิจัย

   - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0 ข่าว - กิจกรรมภายในคณะ

   - ข่าวกิจกรรมคณะ

   - ข่าวผลงานนักศึกษา

0 ประกันคุณภาพ

0 ผลงานวิจัยของบุคลากร

0 กระคานสนทนา

0 แผนที่ - ติดต่อสอบถาม0 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
   2553


0 ข่าวประกาศนักศึกษา
1
0 ข่าวประกาศ อาจารย์และ
  เจ้าหน้าที่


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  นักศึกษา


0 แบบฟอร์มเอกสารสำหรับ
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ทินวงษ์  รักอิสสระกุล
   ที่ตั้ง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422
   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายเสฏฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ
นางสาวโปรดปราน เพชรสด
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
   งานสารบรรณ
   งานประชาสัมพันธ์ ,ประสานงานต่าง ๆ
สาขาวิชา
อ.ยุวดี พรธาราพงศ์ ,อ.ธานี สุคนธะชาติ
   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มงานบริการการศึกษา
อ.ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง
   งานทะเบียน
   งานวิเทศสัมพันธ์
   งานวิทยบริการ
กลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย
อ.ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง
   งานบริการวิชาการและวิชาชีพ
   งานหลักสูตร
   งานวิจัย
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
อ.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล
ศูนย์การจัดการความรู้ (KM)
อ.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล
งานเทคโนโลยีการศึกษา
อ.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล
 


0 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
0 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
0 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0 คณะบริหารธุรกิจ
0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 คณะศิลปศาสตร์
0 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ
   การออกแบบแฟชั่น

0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
   การออกแบบ0 สำนักงานอธิการบดี
0 สำนักส่งเสริมวิชาการ
    และงานทะเบียน

0 สำนักวิทยบริการ ฯ
0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 สำนักงานตรวจสอบภายใน
0 กองบริหารงานบุคคล
0 กองพัฒนานักศึกษา
0 กองศิลปวัฒนธรรม
0 กองวิเทศสัมพันธ์
0 คลินิกเทคโนโลยี
0 ศูนย์บ่งเพาะธุรกิจ (UBI)
 
Visitor No
1